Α.Μ. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
101 Μαθηματικά Ι Mathematics I
103 Φυσική Ι Physics I
141 Εισαγωγή στο Λογισμικό Introduction to Software Systems
171 Εισαγωγή στα Συστήματα Υπολογιστών Introduction to Computer Systems
173 Λογικός Σχεδιασμός Logic Design
175 Βασικά Ηλεκτρονικά Basic Electronics
171Ε Εργ. Εισαγωγής Συστημάτων Υπολογιστών Computer Systems Laboratory
ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ  
   
Α.Μ. 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
102 Μαθηματικά ΙΙ Matehmatics II
104 Φυσική ΙΙ Phsycis II
110 Γραμμική Άλγεβρα Linear Algebra
142 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Στοιχεία Μεταφραστών Principles of Programming Languages and Compilers
176 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Digital Electronics
173Ε Εργ. Λογικού Σχεδιασμού Logic Design Laboratory
175Ε Εργ. Βασικών Ηλεκτρονικών Basic Electronics Laboratory
ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ  
   
Α.Μ. 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
201 Διακριτά Μαθηματικά Ι Discrete Mathematics I
205 Εισαγωγή στους Αλγόριθμους Introduction to Algorithms
241 Εργαστήριο Προγραμματισμού Programming Laboratory
243 Δομές Δεδομένων Data Structures
271 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Computer Architecture
176Ε Εργ. Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Digital Electronics Laboratory
ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ  
   
Α.Μ. 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
202 Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Discrete Mathematics II
204 Πιθανότητες Probability
242 Τεχνολογία Λογισμικού Software Engineering
250 Αριθμητική Ανάλυση & Numerical Analysis & Environments
Περιβάλλοντα Υλοποίησης
282 Γραμμικοί Μετασχηματισμοί & Linear Transformations & Differential Equations
Διαφορικές Εξισώσεις
271Ε Εργ. Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Computer Architecture Laboratory
ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ  
   
Α.Μ. 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
301 Θεωρία Υπολογισμού Theory of Computation
340 Λειτουργικά Συστήματα Operating Systems
344 Βάσεις Δεδομένων Data Bases
344E Εργ. Βάσεων Δεδομένων Data Bases Laboratory
351 Επιστημονικός Υπολογισμός I Scientific Computing I
371 Μικροεπεξεργαστές Microprocessors
381 Σήματα και Θεωρία Πληροφοριών Signals and Information Theory
ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ  
   
Α.Μ. 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
302 Πολυπλοκότητα Complexity
340Ε Εργ. Λειτουργικών Συστημάτων Operating Systems Laboratory
386 Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Digital Communications
371Ε Εργ. Μικροεπεξεργαστών Microprocessors Laboratory
ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ  
   
Α.Μ. 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
391 Δίκτυα Υπολογιστών Computer Networks
ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ