ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

401 Μαθηματική Λογική και Εφαρμογές της Mathematical Logic and Applications
421 Κατανεμημένα Συστήματα Ι Distributed Systems I
425 Τηλεματική Telematics
431 Υπολογιστική Νοημοσύνη Ι Computational Intelligence
545 Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα Ι Applied Information Systems
461 Τεχνητή Νοημοσύνη και Έμπειρα Συστήματα Artificial Intelligence and Expert Systems
464 Μοντέλα και Ανάλυση Υπολογιστικών Συστημάτων Computer Systems Modeling and Analysis
471 Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Advanced Topics in Computer Architecture
481 Στοχαστικά Σήματα και Εφαρμογές Stochastic Signals and Applications
486 Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών Advanced Topics in Communications
ΑΜ

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

501 Πιθανοτικές Τεχνικές Probabilistic Techniques
505 Θέματα Αλγορίθμων Topics in Algorithms
515 Αλγόριθμοι Επικοινωνιών Communication Algorithms
525 Μέθοδοι Σχεδιασμού Παραγωγής Production Design
531 Αναγνώριση Προτύπων Pattern Recognition
546 Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα Advanced Information Systems
555 Υπολογιστικές Μέθοδοι για Διαφορικές Εξισώσεις Computational Techniques for Differential Equations
550 Λογισμικό και Προγραμματισμός Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης Software and Programming of High Performance Systems
549 Ειδικά Θέματα Λογισμικού (Λογικός Προγραμματισμός) Special Topics in Logic Programming
548 Τεχνολογίες Διαδικτύου Internet Technologies
567 Εξασφάλιση Ποιότητας και Πρότυπα Quality Assurance and Standards
574 Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI VLSI Systems Design

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

402 Θέματα Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας Topics in Computation and Complexity
415 Παράλληλοι Αλγόριθμοι Parallel Algorithms
416 Κρυπτογραφία Cryptography
444 Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Data Bases II
443 Προχωρημένες Δομές Δεδομένων και Γραφική Advanced Data Structures and Graphics
550 Παράλληλα Συστήματα Parallel Systems
557 Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Οικονομία Computational Methods in Finance
472 Μικροϋπολογιστές Microcomputers
473 Διασύνδεση Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων Interfacing of Microcomputer Systems
474 Εισαγωγή σε VLSI Introduction to VLSI
475 Σχεδίαση Συστημάτων με Χρήση Υπολογιστών (CAD) Computer-Aided Design
482 Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Digital Image Processing and Analysis
491 Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Υπολογιστών Advanced Topics in Computer Networks
ΑΜ

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

502 Σημασιολογία και Ορθότητα Προγραμμάτων Semantics and Program Correctness
521 Κατανεμημένα Συστήματα ΙΙ Distributed Systems II
525 Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων High Speed Networks
526 Ειδικά Θέματα Δικτύων Special Topics in Networks
531 Εργαστήριο Τεχνητής Μάθησης Computational Learning Laboratory
532 Υπολογιστική Νοημοσύνη ΙΙ Computational Intelligence II
535 Αλγοριθμικά Θέματα Εικόνας Topics in Algorithms for Image Processing
545 Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα ΙΙ Applied Computer Systems
564 Προσομοίωση Πληροφοριακών Συστημάτων Simulation of Information Systems
571 Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας Ψηφιακών Συστημάτων *** Digital Systems